Artikel 1 Algemeen

 1. Welcome in Zeeland legt zich toe op het toezicht, beheer en onderhoud van woningen, chalets, verhuurobjecten en recreatieparken.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verhuurservice Zeeland B.V. kantoorhoudend aan Noordweg 56g te Oostkapelle en ingeschreven bij de KvK te Middelburg onder nummer 67100260 (hierna te noemen Welcome in Zeeland ) en een opdrachtgever waarop Welcome in Zeeland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Welcome in Zeeland voor de uitvoering waarvan door Welcome in Zeeland derden dienen te worden betrokken.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop​ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Welcome in Zeeland en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Welcome in Zeeland zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Welcome in Zeeland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Welcome in Zeeland anders aangeeft.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Welcome in Zeeland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 5. De inhoud van een opdracht c.q. overeenkomst bestaat uitsluitend uit deze Algemene Voorwaarden en hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 1.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Welcome in Zeeland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Welcome in Zeeland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 2. Welcome in Zeeland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Indien door Welcome in Zeeland of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Welcome in Zeeland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Welcome in Zeeland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Welcome in Zeeland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Welcome in Zeeland zijn verstrekt, heeft Welcome in Zeeland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. Welcome in Zeeland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Welcome in Zeeland is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Welcome in Zeeland kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan Welcome in Zeeland zonder prijsaanpassing de uitvoering van de werkzaamheden wijzigen. Dit wijzigen is alleen toegestaan indien dit geen nadelige gevolgen geeft voor de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen en deze aanpassingen leiden tot prijsaanpassing, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 3. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.

 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Welcome in Zeeland en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd echter is te allen tijde met een schriftelijke opzegtermijn van twee maanden te beëindigen.Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Welcome in Zeeland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 3. Indien een servicecontract of abonnement wordt afgesloten gedurende het jaar dan worden de van toepassing zijn de onderhoudskosten in rekening gebracht aangevuld met het deel van de servicekosten wat resteert over het betreffende jaar. Bij maandelijkse incasso wordt direct gestart met maandelijkse betalingen en wordt bij beëindiging een verrekening opgesteld indien de onderhoudsbeurt reeds is uitgevoerd.

Artikel 6 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Welcome in Zeeland recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Welcome in Zeeland zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Welcome in Zeeland zal Welcome in Zeeland in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Welcome in Zeeland extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

 1. Welcome in Zeeland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 2. ­ opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 3. ­ na het sluiten van de overeenkomst Welcome in Zeeland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 4. ­ opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 5. Voorts is Welcome in Zeeland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Welcome in Zeeland op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Welcome in Zeeland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 7. Welcome in Zeeland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Welcome in Zeeland aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder1. genoemde verplichting, heeft Welcome in Zeeland het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9 Overmacht

 1. Welcome in Zeeland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop Welcome in Zeeland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Welcome in Zeeland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 3. Werkstakingen in het bedrijf van Welcome in Zeeland of van derden daaronder begrepen.

 4. Welcome in Zeeland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Welcome in Zeeland zijn verbintenis had moeten nakomen.

 5. Welcome in Zeeland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 6. Voor zoveel Welcome in Zeeland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Welcome in Zeeland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Welcome in Zeeland is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Welcome in Zeeland op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 4. Welcome in Zeeland heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Welcome in Zeeland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Noorderhome kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

 6. Indien Welcome in Zeeland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voorvergoeding in aanmerking.

 7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 8. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Welcome in Zeeland geleverde blijft eigendom van Welcome in Zeeland totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Welcome in Zeeland gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. Het door Welcome in Zeeland geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Welcome in Zeeland veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Welcome in Zeeland daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 4. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Welcome in Zeeland ter inzage te geven.

 5. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Welcome in Zeeland gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Welcome in Zeeland bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 6. Voor het geval Welcome in Zeeland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Welcome in Zeeland en door Welcome in Zeeland aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Welcome in Zeeland zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek en reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Welcome in Zeeland.

 2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Welcome in Zeeland in staat is adequaat te reageren.

 3. Indien een klacht gegrond is, zal Welcome in Zeeland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Welcome in Zeeland slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Welcome in Zeeland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Indien Welcome in Zeeland voor het uitvoeren van werkzaamheden gebruik maakt van derden, zullen deze derden op eigen naam en voor eigen risico hun werkzaamheden verrichten ten behoeve van opdrachtgever. Welcome in Zeeland is op generlei wijze contractspartij bij deze te sluiten overeenkomst van opdracht. Aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden is dan ook geheel uitgesloten.

 3. Welcome in Zeeland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Welcome in Zeeland is uitgegaan vandoor of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 4. Welcome in Zeeland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Welcome in Zeeland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Welcome in Zeeland toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 • Welcome in Zeeland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Welcome in Zeeland of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 1. De hiervoor in lid 4 van dit artikel aansprakelijkheid van Welcome in Zeeland is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag wat de assuradeur van Welcome in Zeeland in het voorkomende geval als uitkering zal verstrekken. Maximaal € 2.500.000,– per aanspraak tot een maximum € 5.000.000,–.

Artikel 14 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Welcome in Zeeland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Welcome in Zeeland toerekenbaar is.

 2. Indien Welcome in Zeeland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Welcome in Zeeland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 3. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Welcome in Zeeland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

 4. Alle kosten en schade aan de zijde van Welcome in Zeeland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Welcome in Zeeland en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Welcome in Zeeland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, ten zij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Welcome in Zeeland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand-komen van de rechtsbetrekking met Welcome in Zeeland.

 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.